IP: N/A;
Furnizor: N/A;
Tip Oferta: N/A;
Tip Conexiune: N/A;
Tip Acces: N/A;
Judet: N/A, Oras / Comuna: N/A, Localitate: N/A;
Terminal: N/A, Sistem de Operare: N/A, Browser: N/A;

DOWNLOAD

viteza de transfer
a datelor

N/AMbps


media națională pe furnizor *

N/A

Mbps
media națională pe oferta furnizor *

N/A

Mbps

media pe furnizor si localitate *

N/A

Mbps
media pe oferta furnizor și localitate *

N/A

Mbps

UPLOAD

viteza de transfer
a datelor

N/AMbps


media națională pe furnizor *

N/A

Mbps
media națională pe oferta furnizor *

N/A

Mbps
media pe furnizor si localitate *

N/A

Mbps
media pe oferta furnizor și localitate *

N/A

Mbps

ÎNTÂRZIEREA DE TRANSFER

a pachetelor de date

N/A

ms

media națională pe furnizor *

N/A

ms
media națională pe oferta furnizor *

N/A

ms
media pe furnizor și localitate *

N/A

ms
media pe oferta furnizor si localitate *

N/A

ms

VARIATIA ÎNTÂRZIERII

de transfer
a pachetelor de date

N/A

ms

media națională pe furnizor *

N/A

ms
media națională pe oferta furnizor *

N/A

ms
media pe furnizor și localitate *

N/A

ms
media pe oferta furnizor si localitate *

N/A

ms

RATA PIERDERII

de pachete de date

%

media națională pe furnizor *

N/A

%
media națională pe oferta furnizor *

N/A

%
media pe furnizor și localitate *

N/A

%
media pe oferta furnizor si localitate *

N/A

%
(*) - Mediile sunt calculate pe baza masuratorilor efectuate de Netograf